Regulamin Sklepu Internetowego – www.bankfoto.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego bankfoto.pl. Sklep prowadzi Jarosław Małkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JAROSŁAW MAŁKOWSKI AGENCJA FOTOGRAFICZNA BANK FOTO, wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. Domańskiego 112A, 45-852  Opole, NIP 7542566049, REGON 160180110, zwany dalej Sprzedawcą.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
  1. adres poczty elektronicznej: biuro@bankfoto.pl;
  2. pod numerem telefonu: +48 606142131.
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.bankfoto.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 4. Sprzedawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

 1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Klient – przedsiębiorca w rozumieniu art. 43 [1] Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, dla których Umowa świadczenia Usług drogą elektroniczną lub sprzedaży jest bezpośrednio związana z ich działalnością gospodarczą, ale nie ma charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą której Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
 5. Regulamin – niniejszy dokument;
 6. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
 7. Treść cyfrowa – produkt, prezentowany w Sklepie w formie publikacji danych wytworzonych i dostarczonych w postaci cyfrowej, nieutrwalony na materialnym nośniku, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
 8. Umowa o dostarczenie Treści cyfrowych- Umowa zawierana między Klientem a Sprzedawcą na zasadach wskazanych w pkt. V niniejszego Regulaminu;
 9. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa Microsoft Edge w wersji 42.x lub nowszej, Firefox w wersji 48.0 lub nowszej, Chrome w wersji 50 lub nowszej, Opera w wersji 50 lub nowszej, Safari w wersji 10.x. lub nowszej,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Usługi

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.
 3. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach Usługi Newsletter.
 4. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 5. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

 

V. Umowa o dostarczenie Treści cyfrowych

 1. Wszystkie Treści cyfrowe dostępne w Sklepie Internetowym są utworami w rozumieniu Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, są chronione są prawami autorskimi oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Sprzedawca oświadcza, że w zależności od Treści cyfrowej dostępnej w Sklepie, ma prawo udzielić licencji lub dalszej licencji na korzystanie Treści cyfrowej,  na zasadach zgodnych z Ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
 3. Sprzedawca informuje Klienta na stronach internetowych Sklepu, w opisie Treści cyfrowej, o wymaganiach technicznych koniecznych do prawidłowego działania Treści cyfrowych, w tym o funkcjonalności, kompatybilności i interoperacyjności Treści cyfrowej.
 4. Sprzedawca udostępnia Klientowi Treści cyfrowe w sposób wskazany na stronach internetowych Sklepu, w opisie Treści cyfrowej.
 5. Sprzedawca udostępnia Treść cyfrową niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności lub zaksięgowaniu .
 6. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, jak również Konta w Sklepie i zalogowanie się do niego.
 7. Czynności zmierzające do zawarcia Umowy przez Klienta, a w szczególności złożenie Zamówienia mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Klienta. Przyjmuje się, że osoba składająca Zamówienie jest osobą upoważnioną przez Klienta do tych czynności.
 8. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa o dostarczenie treści cyfrowych
 9. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu, poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej lub poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego następuje w Dniach roboczych oraz godzinach wskazanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego. W tym celu Klient powinien:
  1. podać podczas rozmowy telefonicznej, w treści wiadomości elektronicznej lub w treści wiadomości wysłanej za pośrednictwem formularza kontaktowego, kierowanej do Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość,
  2. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu,
  3. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.
 10. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, o którym mowa w pkt powyżej, podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę ustnie po skompletowaniu całości Zamówienia lub poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy o dostarczenie treści cyfrowych pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówioną Treść cyfrową, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa o dostarczenie Treści cyfrowych.
 11. Po zawarciu Umowy o dostarczenie Treści cyfrowych, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na podany przez Klienta adres..
 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta, w szczególności, gdy Zamówienie nie zawiera wszystkich istotnych danych, gdy Klient opóźnia się z jakąkolwiek płatnością wobec Sprzedawcy lub z innych przyczyn wskazanych przez Sprzedawcę.
 13. O odmowie realizacji Zamówienia, niezależnie od przyczyny, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą telefoniczną lub mailową.
 14. Sprzedawca według swojego wyboru przesyła oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, o którym mowa w ppkt 13 powyżej, drogą mailową na adres mailowy wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 15. Umowa o dostarczenie Treści cyfrowych zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem.
 16. Umowa o dostarczenie Treści cyfrowych jest zawierana na czas oznaczony i rozwiązuje się z chwilą pobrania Treści cyfrowej przez Klienta.

VI. Dostawa

 1. Dostawa Treści cyfrowych jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt. VII ppkt. 2.
 3. Sprzedawca dostarcza Klientowi dowód zakupu.
 4. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

VII. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.
 2. Klient dokonać zapłaty za Zamówienie przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);
 3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 

VIII. Odpowiedzialność sprzedawcy

 1. Rękojmia za wady, o której mowa w Kodeksie cywilnym zostaje wyłączona.
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy  z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta zostaje wyłączona.
 3. Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedawcy wynikająca z Umowy o dostarczenie treści cyfrowych czy świadczenia Usług na rzecz Klienta jest ograniczona do połowy kwoty wynikającej z ostatniego złożonego przez Klienta Zamówienia.
 4. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Sprzedawcy z tytułu roszczeń osób trzecich wynikających z korzystania z Treści cyfrowych.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: JAROSŁAW MAŁKOWSKI AGENCJA FOTOGRAFICZNA BANK FOTO, ul. Domańskiego 112A, 45-852  Opole, na adres poczty elektronicznej: biuro@bankfoto.pl, numer telefonu +48 606142131.
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

 

X. Własność intelektualna

 1. Klient zobowiązuje się, że bez uprzedniej zgody Sprzedawcy nie będzie używał znaków towarowych, oznaczeń handlowych lub symboli Sprzedawcy.
 2. Wszelkie rysunki, specyfikacje, karty techniczne, materiały reklamowe lub inne materiały udostępnione przez Sprzedawcę Klientowi lub publicznie, stanowią wyłączną własność Sprzedawcy. Klient nie będzie dokonywał w tych materiałach zmian bez uprzedniej zgody Sprzedawcy
 3. Klient samodzielnie lub na podstawie odpowiedniego upoważnienia udziela Sprzedawcy na logotyp działalności Klienta nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji, na korzystanie z niego do własnych celów prowadzonej działalności przez Sprzedawcę na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej, publiczne wyświetlanie lub odtwarzanie w Internecie, a w szczególności na stronach internetowych Sprzedawcy.
 4. Klient wyraża zgodę na umieszczenie ww. danych w wykazie klientów Sprzedawcy, dostępnym m.in. stronach internetowych Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca w ramach zawarcia Umowy o dostarczenie Treści cyfrowych, udziela Klientowi na czas nieokreślony, niewyłącznej, odpłatnej Licencji na korzystanie z Treści cyfrowych (dalej zwanych: „Przedmiotem Licencji”).
 6. Licencjodawca, w zależności od rodzaju Licencji (dalej jako “Licencja podstawowa” oraz “Licencja rozszerzona”), którą Klient wybierze podczas składania Zamówienia, udziela Licencjobiorcy niewyłącznej licencji na korzystanie z Treści cyfrowych objętych Zamówieniem na polach eksploatacji wskazanych w ppkt. poniżej.
 7. W przypadku Licencji podstawowej, Licencjodawca udziela Klientowi prawa do korzystania z Treści cyfrowych na następujących polach eksploatacji:
  1. wprowadzania do pamięci komputera Klienta;
  2. wykorzystywanie w dowolnej formie tylko na potrzeby własne Klienta, nie do użytku komercyjnego (nie wolno odsprzedawać, pobierać, rozpowszechniać ani używać w jakichkolwiek celach komercyjnych);
  3. rozpowszechnianie w sieci Internet poprzez zamieszczenie na jednej stronie internetowej prowadzonej przez Klienta;
  4. jednokrotnego wykorzystania w całości lub w części do publikacji w formie wydruku, pod warunkiem, że dana Treść cyfrowa w ramach tej publikacji nie zostanie powielona łącznie więcej niż 10 000 razy;
  5. opracowywanie, w tym tłumaczenie, modyfikowanie, dokonywanie przeróbek i zmian, łączenie z innymi utworami i użycie w innych utworach.
 8. W przypadku Licencji rozszerzonej, Licencjodawca udziela Klientowi prawa do korzystania z Treści cyfrowych na następujących polach eksploatacji:
  1. wprowadzania do pamięci komputera Klienta;
  2. rozpowszechnianie w sieci Internet poprzez zamieszczenie na maksymalnie dwóch stronach internetowych prowadzonych przez Klienta;
  3. jednokrotnego wykorzystania utworu w całości lub w części do publikacji w formie wydruku, pod warunkiem, że dana Treść cyfrowa w ramach tej publikacji nie zostanie powielona więcej niż 50 000 razy;
  4. rozpowszechniania  utworu w całości lub w części w celu, jako część towaru lub fizycznej publikacji do sprzedaży lub darmowej dystrybucji, w przypadku, gdy utwór odgrywa główną rolę w towarze lub publikacji i dodaje im wartości;
  5. wykorzystywanie i rozpowszechnianie jako część towarów przeznaczonych do sprzedaży lub dystrybucji, pod warunkiem, że towary takie stanowią utwory i zawierają inne elementy twórcze poza Treściami cyfrowymi;
  6. opracowywanie, w tym tłumaczenie, modyfikowanie, dokonywanie przeróbek i zmian, łączenie z innymi utworami i użycie w innych utworach.
 9. Licencjobiorca, w ramach niniejszych Licencji, zobowiązuje się do oznaczenia utworu w sposób wskazany przez Sprzedawcę na stronach internetowych Sklepu, w opisie Licencji.
 10. Licencjobiorca nie przysługuje prawo do udzielania sublicencji w zakresie Licencji udzielonych zgodnie z niniejszym punktem.
 11. Licencjobiorcy nie przysługuje prawo do:
  1. wykorzystywania Treści cyfrowych w sposób inny niż wyraźnie określony w ust 7 i 8 powyżej (w zależności od rodzaju Licencji),
  2. wykorzystywania Treści cyfrowych w kontekście pornograficznym, oszczerczym lub innym, który można uznać za zniesławiający, obsceniczny lub niezgodny z prawem.
  3. wykorzystywania Treści cyfrowych (w całości lub w części) jako znaku towarowego, logo lub innej identyfikacji.
  4. odsprzedaży, ponownej dystrybucji, udostępniania lub przekazywania Treści cyfrowych, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej umowie.

XI. Ochrona danych osobowych

Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Sklepu.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Sprzedawcy. Zmiany nie mają zastosowania, do Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie Regulaminu.